תנאי השירות

1. היקף
2. הצעות ותיאורי שירות
3. תהליך הזמנה וכריתת חוזה
4. מחירים ועלויות משלוח
5. משלוח, זמינות סחורה
6. דרכי תשלום
7. שימור בעלות
8. אחריות ואחריות לפגמים בחומר
9. אחריות
10. אחסון נוסח החוזה
11. הוראות סופיות

1. Geltungsbereich
1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen NOVA LACE AUSTRIA, Inhaber: Stefan Raedler, Raiffeisenstrasse 8, 6890 Lustenau (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

1.2. ניתן להגיע לשירות הלקוחות שלנו לשאלות, תלונות ותלונות בימי חול בטלפון +43 676 7921710 וכן במייל challah@nova-lace.com או באמצעות טופס יצירת הקשר .

1.3. צרכן כמשמעותו בתקנון זה הוא כל אדם טבעי המבצע עסקה משפטית למטרה שאינה ניתנת לייחס בעיקר לפעילותו המסחרית או העצמאית (סעיף 13 BGB).

1.4. תנאים חריגים של הלקוח אינם מוכרים אלא אם המוכר מסכים במפורש לתוקפם.

2. Angebote und Leistungsbeschreibungen
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in Katalogen sowie auf den Websites des Verkäufers haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie.
Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten.

3. תהליך ההזמנה וכריתת החוזה
3.1. הלקוח יכול לבחור מוצרים לא מחייבים ממגוון המוכר ולאסוף אותם בעגלת קניות שנקראת באמצעות כפתור [הוסף לעגלת הקניות]. ניתן לשנות את מבחר המוצרים, למשל למחוק, בתוך עגלת הקניות. לאחר מכן, הלקוח יכול להשתמש בכפתור [המשך לקופה] בעגלת הקניות כדי להשלים את תהליך ההזמנה.

3.2. דרך הכפתור[zahlungspflichtig bestellen] הלקוח מגיש בקשה מחייבת לרכישת הסחורה בעגלת הקניות. לפני הגשת ההזמנה, הלקוח יכול לשנות ולצפות בנתונים בכל עת ולהשתמש בפונקציית הדפדפן "חזרה" כדי לחזור לעגלת הקניות או לבטל כליל את תהליך ההזמנה. המידע הנדרש מסומן בכוכבית (*).

3.3. לאחר מכן, המוכר שולח ללקוח אישור קבלה אוטומטי במייל, שבו מופיעה שוב הזמנת הלקוח ושאותו הלקוח יכול להדפיס באמצעות הפונקציה "הדפסה" (אישור הזמנה). אישור הקבלה האוטומטי רק מעיד כי הזמנת הלקוח התקבלה אצל המוכר ואינו מהווה הסכמה לבקשה. חוזה הרכישה נכרת רק כאשר המוכר שלח או מסר ללקוח את המוצר שהוזמן תוך יומיים או אישר משלוח ללקוח תוך יומיים באמצעות דואר אלקטרוני שני, אישור הזמנה מפורש או שליחת החשבונית.

3.4. במידה והמוכר מאפשר תשלום מראש, החוזה נחתם עם מסירת פרטי הבנק ובקשת התשלום. אם, למרות המועד, המוכר לא קיבל את התשלום עד 10 ימים קלנדריים לאחר שליחת אישור ההזמנה, המוכר חוזר בו מהחוזה וכתוצאה מכך ההזמנה בטלה ולמוכר אין התחייבות לספק. לאחר מכן הושלמה ההזמנה עבור הקונה והמוכר ללא כל השלכות נוספות. הזמנה של המאמר לתשלום מראש נעשית לפיכך ל-10 ימים קלנדריים לכל היותר.

4. מחירים ועלויות משלוח
4.1. כל המחירים הנקובים באתר האינטרנט של המוכר כוללים את מס המכירה הרלוונטי בחוק.

4.2. בנוסף למחירים הנקובים, המוכר גובה דמי משלוח עבור המשלוח. עלויות המשלוח מועברות בבירור לקונה בדף מידע נפרד ובמהלך תהליך ההזמנה.

5. משלוח, זמינות סחורה
5.1. במידה וסוכם תשלום מראש, המסירה תתבצע לאחר קבלת סכום החשבונית.

5.2. במידה ואספקת הסחורה נכשלה בשל אשמת הקונה למרות שלושה ניסיונות מסירה, יוכל המוכר לחזור בו מהחוזה. כל תשלום שבוצע יוחזר ללקוח באופן מיידי.

5.3. במידה והמוצר שהוזמן אינו זמין בגלל שלא סופק למוכר מוצר זה על ידי הספק שלו שלא באשמתו, המוכר יכול לחזור בו מהחוזה. במקרה זה, המוכר יודיע ללקוח מיד ובמידת הצורך יציע אספקת מוצר מקביל. במידה ולא קיים מוצר מקביל או שהלקוח אינו מעוניין שמוצר מקביל יסופק, המוכר ישיב מיד ללקוח כל תמורה שכבר ניתנה.

5.4. הלקוחות מקבלים מידע על זמני אספקה ומגבלות משלוח (למשל הגבלת משלוחים למדינות מסוימות) בדף מידע נפרד או בתוך תיאור המוצר המתאים.

6. דרכי תשלום
6.1. הלקוח יכול לבחור מבין אמצעי התשלום הזמינים לפני השלמת תהליך ההזמנה. הלקוחות מתעדכנים על אמצעי התשלום הזמינים בדף מידע נפרד.

6.2. במידה ומתאפשר תשלום באמצעות חשבונית, יש לבצע את התשלום תוך 30 יום מיום קבלת הסחורה והחשבונית. עבור כל שאר אמצעי התשלום, התשלום חייב להתבצע מראש ללא כל ניכויים.

6.3. האם ספקי צד שלישי מוסמכים לעבד תשלומים, למשל PayPal. התנאים וההגבלות הכלליים שלהם חלים.

6.4. אם מועד הפירעון של התשלום נקבע על פי לוח השנה, הלקוח כבר נמצא במחדל בהחמצת התאריך. במקרה זה על הלקוח לשלם את ריבית הפיגורים הקבועה בחוק.

6.5. אין בהתחייבות הלקוח לשלם ריבית פיגורים כדי למנוע מהמוכר לטעון לנזק נוסף שנגרם עקב אי פירעון.

6.6. הלקוח זכאי לקזז רק אם תביעותיו הנגדיות הוכחו כדין או הוכרו על ידי המוכר. הלקוח יכול לממש זכות שימור רק אם התביעות נובעות מאותו קשר חוזי.

7. שימור בעלות
הסחורה שנמסרה נשארת בבעלות המוכר עד ששולמה במלואה.

8. אחריות ואחריות לפגמים בחומר
8.1. הערבות נקבעת בהתאם לתקנות החוק.

8.2. הסחורה שנמסרה על ידי המוכר מובטחת רק אם הדבר ניתן במפורש. הלקוחות מקבלים מידע על תנאי האחריות לפני תחילת תהליך ההזמנה.

9. אחריות
9.1. ההחרגות וההגבלות הבאות של האחריות חלות על אחריות המוכר לנזקים, ללא קשר לדרישות הזכאות האחרות בחוק.

9.2. למוכר אחריות בלתי מוגבלת ככל שעילת הנזק מבוססת על כוונה או רשלנות חמורה.

9.3. יתרה מכך, המוכר אחראי להפרת התחייבויות מהותיות במעט רשלנות, אשר הפרתן מסכנת את השגת מטרת החוזה, או להפרת התחייבויות אשר קיום החוזה מאפשר ביצוע תקין של החוזה בראשון. המקום ועל עמידתו מסתמך הלקוח באופן קבוע. אולם במקרה זה, המוכר אחראי רק לנזק הצפוי, האופייני לחוזה. המוכר אינו אחראי להפרה רשלנית קלה של התחייבויות מלבד אלו הנזכרות במשפטים הקודמים.

9.4. מגבלות האחריות הנ"ל אינן חלות במקרה של פגיעה בחיים, בגוף ובבריאות, על פגם לאחר קבלת אחריות על איכות המוצר ועל פגמים שהוסתרו במרמה. האחריות על פי חוק אחריות המוצר לא מושפעת.

9.5. ככל שאחריות המוכר חריגה או מוגבלת, הדבר חל גם על אחריותם האישית של עובדים, נציגים ושלוחים.

10. אחסון נוסח החוזה
10.1. הלקוח יכול להדפיס את נוסח החוזה לפני הגשת ההזמנה למוכר באמצעות פונקציית ההדפסה של הדפדפן שלו בשלב האחרון של ההזמנה.

10.2. כמו כן, המוכר שולח ללקוח אישור הזמנה עם כל נתוני ההזמנה לכתובת המייל שנמסרה על ידו. עם אישור ההזמנה, אך לא יאוחר מאשר עם אספקת הסחורה, יקבל הלקוח גם עותק מהתקנון בצירוף מדיניות הביטולים והמידע על עלויות משלוח ותנאי משלוח ותשלום. אם נרשמת בחנות שלנו, תוכל לראות את ההזמנות שביצעת באזור הפרופיל שלך. בנוסף, אנו שומרים את נוסח החוזה, אך לא מנגישים אותו באינטרנט.
11. הוראות סופיות
11.1. מקום השיפוט והביצוע הוא משרדו הרשום של המוכר אם הלקוח הוא סוחר, ישות משפטית על פי דין ציבורי או קרן מיוחדת על פי הדין הציבורי.

11.2. שפת החוזה היא גרמנית.

11.3. פלטפורמה של הנציבות האירופית ליישוב סכסוכים מקוונים (OS) לצרכנים: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . איננו מוכנים ולא מחויבים לקחת חלק בהליך יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית.

Cookie Consent with Real Cookie Banner